– Communiqué –

The Switzerland-Armenia Chamber of Commerce calls upon you to join our appeal to the Governments of Azerbaijan and Artsakh, and external parties involved in the war that ravage Nagorno-Karabakh, to put an end to all military actions, to strictly adhere to the ceasefire and to engage in substantive negotiations — on the basis of mutual concessions — with a view to finding a final, just and peaceful resolution to the conflict.

The international community can no longer remain indifferent, and must step in to prevent further loss of lives, especially those of civilians. We must work collaboratively to make our contribution to the peaceful settlement, based on the principles of  international law, including the right of people to self-determination.

La Chambre de Commerce Suisse-Arménie exhorte à se joindre à l’appel aux gouvernements de l’Azerbaïdjan et de l’Artsakh, ainsi qu’aux autres parties concernées à mettre fin à toutes les actions militaires et à engager des négociations de fond – sur la base de concessions mutuelles – en vue de trouver une solution définitive, juste et pacifique à leur conflit historique.

La communauté internationale ne peut plus rester indifférente et doit intervenir pour empêcher de nouvelles pertes en vies humaines, et en particulier celles de civils. Nous devons œuvrer ensemble à un règlement pacifique, fondé sur le droit international et le droit des peuples à l’autodétermination.

Շվեյցարիա-Հայաստան Առևտրաարդյունաբերական պալատը դիմում է Ձեզ, միանալու մեր կոչին առ Ադրբեջանի և Արցախի Կառավարություններին, ինչպես նաև ներգրավված այլ կողմերին, վերջ դնելու բոլոր ռազմական գործողություններին, որոնք ավիրում են Լեռնային Ղարաբաղը և, փոխզիջումների հիման վրա, վերսկսել առարկայական բանակցություններ, նպատակ ունենալով գտնել նրանց միջև պատմական հակամարտության վերջնական, արդար և խաղաղ լուծումը:

Միջազգային հանրությունն այլևս չի կարող մնալ անտարբեր և պարտավոր է քայլեր ձեռնարկելու առ այն, որպեսզի կանխվեն կյանքերի հետագա կորուստները, այդ թվում` խաղաղ բնակիչների շրջանակում: Մենք պետք է համատեղ աշխատենք խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ՝ հիմնված միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա, ներառյալ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը: